Waar gebruiken we uw persoonsgegevens voor, waarom en voor hoe lang?

 

Back to index

 

 

A

Door persoonlijke gegevens te verstrekken gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat we deze mogen gebruiken om profileringsactiviteiten uit te voeren in overeenstemming met dit privacybeleid;

B

Communicatie met klantenservice: we gebruiken uw gegevens om onze relatie met u als klant te beheren en om onze diensten en uw ervaringen met ons te verbeteren;

C

 Marketing: van tijd tot tijd kunnen wij via e-communicatie contact met u opnemen met informatie over het verstreken van ons online magazine of nieuwbrieven en aanvullende producten. U hebt de keuze om u aan te melden of niet langer dergelijke berichten te ontvangen door dit in de boekingsfase aan te geven. U krijgt ook de mogelijkheid op elke e-communicatie die wij u sturen aan te geven dat u niet langer direct marketingmateriaal van ons wenst te ontvangen.

D

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als we een wettelijke basis hebben om dit te doen. De rechtsgrondslag is afhankelijk van de redenen die we hebben verzameld en waarvoor we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken.
We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden waar deze voor worden verwerkt. Om de juiste bewaartermijn te bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de reden waar we ze voor verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken.
Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze veilig verwijderen of vernietigen. We houden ook rekening met hoe we in de loop van de tijd de persoonsgegevens die we gebruiken kunnen verminderen en of we uw persoonsgegevens kunnen anonimiseren, zodat deze niet langer aan u gekoppeld kunnen worden of u kunnen identificeren en in dat geval kunnen we deze informatie gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

 

 

 

Where do we use your personal data for, why and for how long?

 

 

A

By providing personal information you expressly agree that we may use it to conduct profiling activities in accordance with this privacy policy;

B

Communication with customer service, secretary, webmaster, journalist: we use your data to manage our relationship with you as a visitor and to improve our services and your experiences with us;

C

Marketing: from time to time we can contact you via e-communication with information about the expiry of our online magazine or newsletters and additional products. You have the choice to register or no longer receive such messages by indicating this in the booking phase. You will also be given the opportunity to state on every e-communication we send you that you no longer wish to receive direct marketing material from us.

D

We will only process your personal information if we have a legal basis for doing so. The legal basis depends on the reasons we have collected and for which we must use your personal data.
We keep your personal data as long as necessary for the purposes for which they are processed. To determine the correct storage period, we take into account the quantity, the nature and the sensitivity of the personal data, the reason why we process them and whether we can achieve those goals in other ways.
When we no longer need your personal data, we will safely remove or destroy it. We also take into account how we can reduce the personal data we use over the course of time and whether we can anonymise your personal data so that it can no longer be linked to you or identify you and in that case we can use this information. without further notice to you.

 

 

 

 

De titel van je pagina.