Back to index

Recht op bescherming van uw persoonsgegevens

Volgens de wet hebt u onder bepaalde omstandigheden recht om:

 • Informatie op te vragen of we persoonlijke informatie over u bewaren en zo ja, wat die informatie is en waarom we deze bewaren/gebruiken.       
 • Verzoek om toegang tot uw persoonlijke informatie (algemeen bekend als een "toegangsverzoek"). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die we over u bewaren en controleren en of we deze op rechtmatige wijze verwerken.
 • Verzoek om correctie van de persoonlijke informatie die we van u hebben. Op deze manier kunt u eventuele onvolledige of onjuiste informatie die we over u hebben, laten  corrigeren.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken uw persoonlijke informatie te verwijderen als er geen goede reden is om deze verder te verwerken. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonlijke informatie te verwijderen wanneer u uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt aangegeven (zie hieronder).
 • Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens als die verwerking berust op een algemeen belang (of die van een derde) en er is iets aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen waar wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden.
 • Bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering welke niet onderworpen is aan geautomatiseerde besluitvorming door ons gebruik van uw persoonlijke informatie of profilering van u.
 • Verzoek beperking van verwerking van uw persoonsgegevens. Op deze manier kunt u ons verzoeken de verwerking van persoonlijke informatie over u op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan vaststellen of de reden voor de verwerking ervan.
 • Verzoek overdracht van uw persoonlijke informatie in een elektronische en gestructureerde vorm aan u of een andere partij (algemeen bekend als een recht op "dataportabiliteit"). Op deze manier kunt u uw gegevens die wij van u hebben in een elektronisch bruikbaar formaat verkrijgen en dit stelt u in staat uw gegevens in dit formaat naar een andere partij te sturen.
 • Toestemming intrekken. In bepaalde omstandigheden waarin u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken en overdragen van uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel, heeft u het recht om uw toestemming voor die specifieke verwerking op elk gewenst moment in te trekken. Zodra wij een kennisgeving hebben ontvangen dat u uw toestemming hebt ingetrokken, zullen wij uw informatie niet langer verwerken voor het doel of de doeleinden waarmee u oorspronkelijk akkoord ging, tenzij we een andere legitieme reden hebben om dit volgens de wet te doen.

 

Right to the protection of your personal data

  According to the law, you are entitled under certain circumstances to:
  • Information to ask if we keep personal information about you and if so, what that information is and why we keep it / use it.
  • Request for access to your personal information (commonly known as an "access request"). This allows you to receive a copy of the personal data that we keep about you and check and whether we process it in a lawful manner.
  • Request for correction of the personal information we have about you. This way you can have any incomplete or incorrect information we have about you corrected.
  • Request for deletion of your personal data. You can request that we remove your personal information if there is no good reason to process it further. You also have the right to ask us to delete your personal information when you have declared your right of objection to processing (see below).
  • Objection to the processing of your personal data if that processing is based on a general interest (or that of a third party) and there is something about your specific situation that makes you object to processing on this ground. You also have the right to object where we process your personal data for direct marketing purposes.
  • Objection against automated decision-making and profiling which is not subject to automated decision-making by our use of your personal information or profiling of you.
  • Request limitation of processing of your personal data. In this way you can request us to suspend the processing of personal information about you, for example if you want us to determine its accuracy or the reason for its processing.
  • Request transfer of your personal information in an electronic and structured form to you or another party (commonly known as a right to "data portability"). This way you can obtain your data that we have from you in an electronically usable format and this allows you to send your data in this format to another party.
  • Withdraw permission. In certain circumstances in which you have given permission for the collection, processing and transfer of your personal data for a specific purpose, you have the right to withdraw your consent to that specific processing at any time. Once we have received a notification that you have withdrawn your consent, we will no longer process your information for the purpose or purposes with which you originally agreed, unless we have another legitimate reason to do so in accordance with the law.
   

 

 

De titel van je pagina.